Ohlášky pred sobášom

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.

2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.

3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

SOBÁŠE V NAŠEJ FARNOSTI

V našej farnosti chcú uzavrieť manželstvo títo snúbenci. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.Ak sa zoznam nezobrazi, môžete si ho stiahnuť z tohto odkazu.