HISTÓRIA


Kaplnka bola postavená r. 1766 ako súčasť pútnického miesta „Kalvária“ na vrchu Urpín. Stavba bola niekoľkokrát laicky opravovaná, bez podstatnejších stavebných zásahov. Dodnes si napriek veľmi zlému stavu zachovala vysokú mieru autenticity. Posledné úpravy r. 1998 sa týkali bezprostredného okolia stavby s cieľom odstránenia nežiaducej vlhkosti. Stavba je orientovaná v ose S–J, situovaná na ľavom brehu Hrona a severnom úpätí vrchu Urpín.

Interiér

Opis toho, čo nasleduje, videl návštevník v čase, keď kaplnka slúžila svojmu účelu. Dnes však už veľká časť fresiek je poškodená a neviditeľná. Centrálny pôdorys je zaklenutý kupolou. V závere južnej časti je umiestnený oltár sv. Jána Nepomuckého. Klenba a steny sú bohato zdobené iluzívnou rokokovou výmaľbou (freska) od A. Schmidta. Na čelnej (južnej) stene je maľovaná iluzívna oltárna architektúra pilastrového typu s ústrednou nikou a volutovým nadstavcom. V nike je dvojica okrídlených anjelských hlavičiek a oblaky prechádzajúce cez okraje niky. V oblakoch sú ďalšie hlavičky anjelov. Na stenách centrálneho priestoru je maľované iluzívne architektonické členenie so stĺpmi a pilastrami. V interkolumniách sú oproti sebe dve bočné okná, s maľovanými šambránami a suprafe-nestrami. V hlbokých špaletách sú rokajové ornamenty. Po obvode stien sa nachádza obiehajúce architektonické orámovanie dekorované rokajom. Na klenbe kupoly vľavo je Panna Mária, vpravo Boh Otec, v strede symbol Ducha Svätého, okolo sú postavy anjelov nesúcich symboly – veniec, ružu a ľaliu. Návštevníka zaujme sýta, pestrá farebnosť a dynamická kompozícia. Pri stenách sú dubové rokokové kostolné lavice konkávneho tvaru, sledujúce obvod stien.

Exteriér

Štvorcový pôdorys má na južnej strane polkruhový uzáver, na severnej portikus s vysokým vstupným portálom. Strecha nad centrálnym priestorom je kupolovitá, nad portálom sedlová. Vo vrchole strechy sa nachádza vežička pravouhlého pôdorysu, drevená, po bokoch sú okná s drevenými žalúziami, na nárožiach voluty. Strecha vežičky je v spodnej časti kupolovitá, nad ňou cibuľovitá, ukončená trojramenným krížom. Na južnej strane steny je do svahu orientovaný malý vikier so sedlovou strieškou. Krytina je šindľová. Čelná fasáda /severná/ je jednoosová, s vysokým vstupným portálom s kamenným ostením, v hornej časti je portál konkávno-konvexne tvarovaný, vo vrchole klenák v podobe kartuše, s motívom palmových ratolestí a korunkou vo vrchole. Vstup je uzatvorený kovanou rokokovou mrežou, bohato zdobenou motívmi viniča, rastlinných rozvolín a rokaja. V hornej časti, po obvode portálu je mreža lemovaná nápisovou páskou s latinským textom s chronogramom (1766):

„NEPO MVC E   T V OS   FI D OS
T
V E   ARE CLI EATES“Po oboch stranách portálu je fasáda vertikálne členená dvojicami pilastrov s korintskými hlavicami. Korunná rímsa je bohato profilovaná, nad ňou sa nachádza trojuholníkový štít s postrannými volutami. Na volutách a vo vrchole štítu je osadených päť hviezdičiek, vzťahujúcich sa k patrocíniu kaplnky. V tympanóne je predpoklad maľovanej výzdoby resp. lat. textu. Bočné fasády sú hladké, jednoosové, s oknami s polkruhovým ukončením a kamennými osteniami. Nad oknami je zdôraznený vrcholový klenák. Nárožia čelnej fasády sú zaoblené.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac