SÚČASNOSŤ


Začiatkom päťdesiatych rokov, pri presune koryta rieky Hron, železničnej trate a s tým aj budovy Malej stanice, bola Kaplnka značne poškodená — zostala „utopená“ v teréne a teraz sa nachádza 1,7m pod úrovňou nástupišťa.

V r. 1989 bola Kaplnka zapísaná do Registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

V deväťdesiatich rokoch 20. stor. bola snaha cirkvi kaplnku opraviť. Vzhľadom na predložený projekt vyzdvihnutia kaplnky na úroveň terénu, ktorý bol podmienkou opravy, nebolo možné pre nedostatok financií tento projekt prijať. Jeho vtedajšia hodnota presahovala v prepočte 1 mil. Eur.

V r. 2008 Biskupstvo Banská Bystrica ponúklo Farnosti pomoc s opravou kaplnky v rámci 2. etapy výstavby Kalvárie, nakoľko Pamiatkový úrad už striktne netrval na vyzdvihnutí kaplnky. Tento krok sa nezrealizoval, nakoľko ho Biskupstvo pre petíciu zastavilo. Pred zimou 2011-2012 bola provizórne pokrytá strešná krytina lepenkou proti zatekaniu a v r. 2012 boli v spolupráci s Mestskými lesmi odstránené konáre a stromy, ktoré ohrozovali kaplnku.

Viacerým ľuďom leží stav kaplnky na srdci, o čom svedčia viaceré články v regionálnych tlačových médiách, ako aj listy, adresované Mestu Banská Bystrica, Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, ako aj Ministerstvu kultúry SR.


SNAHA O ZÁCHRANU


V r. 2014 sa Farnosť Banská Bystrica - Katedrála (ako vlastník) a Biskupstvo Banská Bystrica podujali na prvé kroky v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom k záchrane Kaplnky.

Doteraz sme podnikli základné kroky — urobili sa odborné posudky statického narušenia a príčin zavlhnutia stavby ako aj návrhy na ich odstránenie.

Každý, komu záleží na oprave Kaplnky a prinavrátení jej krásy ako neodmysliteľnému monumentu pod Urpínom, sa môže zapojiť — počas niektorých opráv a úprav aj svojimi rukami. O tejto možnosti sa dozviete na stránke farnosti: www.katedralabb.sk.


V prvej etape sa zameriavame na výmenu strechy s vežou. Keďže pôjde o komplexnú výmenu nielen šindľovej krytiny, ale aj celej väzby, potrebujeme na to - podľa predbežných odhadov - získať 35.000 Eur.

Financie sa snažíme získať cez dotačný program Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“,

s Vašou pomocou prostredníctvom Verejnej zbierky, povolenej Ministerstvom vnútra:

• zasielaním príspevkov na špeciálny účet, zriadený pre tento cieľ, č. účtu: 5060133502/0900,

IBAN SK2309000000005060133502

• predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok minimálne 4 eurá z ceny predmetu.

Verejná zbierka, registrovaná pod č. 000-2014-034684, sa môže konať na celom území Slovenskej republiky od 15. januára 2015 do 10. januára 2016.

Darcovia, ktorí v sumáre prispejú viac ako 1.000 Eur, budú zapísaní na tabuli vďaky, ktorá bude umiestnená pri kaplnke po skončení opráv.

Pri záchrane Kaplnky sme vstúpili do spolupráce s Mestom Banská Bystrica, Mestskými lesmi, Banskobystrickým samosprávnym krajom, Železnicami SR, Banskobystrickým spolkom okrášľovacím a ochranným a mnohými dobrými ľuďmi.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac