Rýchle aktuality


VÝROČIE KONSEKRÁCIE KATEDRÁLY
Srdečne Vás pozývame
na slávnosť 305. výročia posvätenia katedrálneho chrámu. 
Pontifikálnu sv. omšu
vo štvrtok 24. septembra 2020 o 18.00 h. 
bude celebrovať diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec


Pozvánka na KONCERT v katedrále
Srdečne vás pozývame 
na koncert ženského speváckeho zboru
B E L I U S 
pri príležitosti výročia posvätenia katedrálneho chrámu. 
Spevácky zbor bude doprevádzať sv. omšu 
v nedeľu 20. septebra o 18.00 h.
Po sv. omši bude slávnostný koncert.


Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
v utorok 15. septembra 
budú sv. omše ako v nedeľu:
9.00 h. a 18.00 h.


POZVÁNKA na EMfest
14. ročník festivalu EMfest sa uskutoční
na Starých Horách
v sobotu 22. augusta od 9.30 h.
na Studničke.
Bližšie ifnormácie na plagátiku.


FATIMSKÝ VEČER 15. AUGUSTA
Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
v sobotu 15. augusta
o 17.50 h.
Vás pozývame na Fatimský večer.
Uskutoční sa v našej Katedrále a jeho súčasťou
je svätá omša,
modlitba posvätného ruženca,
koncert Zuzany Eperješiovej s hudobno-poetickým pásmom o Panne Márii
a svedectvá o Fatime.  
Večer o 21:00, hneď po skončení programu v Katedrále
a po presune na amfiteáter v Banskej Bystrici,
bude premietanie najnovšieho kinohitu FATIMA pod holým nebom.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE počas letných prázdnin
Počas letných prázdnin 1.7. - 31.8. 2020
budú v katedrále bohoslužby takto:

PONDELOK - SOBOTA
7.00 * 18.00

NEDEĽA
9.00 * 18.00

Spovedná služba zabezpečená karmelitánmi
Pondelok - piatok
9.00 - 13.00
SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
V predvečer slávnosti Božského Srdca Ježišovho
Vás pozývam na nočné bdenie spojené s adoráciou
vo štvrtok o 20.00 h. v katedrálnom chráme.

Veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Túto modlitbu sa budeme modliť po každej sv. omši
počas odprosujúcej pobožnosti
pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho je zároveň
dňom modlitieb za posvätenie kňazov.
Pamätajme vo svojich moditbách a obetách
na tento spoločný úmysel Cirkvi.


SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše v katedrále sú z toto sviatku:
streda 18.00
štvrtok 7.00; 8.30; 18.00


Diecézny biskup bude sláviť sv. omšu
vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie
vo štvrtok popoludní o 16.30 h.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Sv. omša
Pondelok - Piatok
7.00 + 8.30 (RL*) + 18.00

Sobota7.00 + 8.30 (RL**) + 18.00

Nedeľa9.00 + 18.00

Spovedná služba (otcovia karmelitáni)
Pondelok - piatok 9.00 - 17.00

Celodenná eucharistická adorácia
Pondelok - piatok
9.00 - 17.45

Prvý štvrtok v mesiaci
Pobožnosť za nové kňazské a duchovné povolania
- po sv. omši o 8.30

Prvý piatok v mesiaci
Odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu
- ráno po sv. omšiach, popoludní o 17.30

Poznámka
* sv. omša prenášaná Rádiom Lumen
** sv. omša dočasne zaradená do programu bohoslužieb
kvôli prenosu Rádiom Lumen


TURÍCE 2020
Na Turíčnu nedeľu bude v katedrálnom chráme o 10.30 h.
sláviť pontifikálnu sv. omšu diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec.
Pri sv. omši bude otec biskup udeľovať sviatosť birmovania.

Priamy prenos slávnosti môžete sledovať na stránke:

www.facebook.com/katedralabb


POZVÁNKA - STOROČNICA
Srdečne vás pozývam na slávnostnú sv. omšu
pri príležitosti STOROČNICE OD NARODENIA
SV. JÁNA PAVLA II. 
Svätú omšu 18. mája 2020 o 8.30 h.
v katedrálnom chráme bude celebrovať
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.


POZVÁNKA - NEBOJTE SA PRÍSŤ DO KOSTOLA
Drahí bratia a sestry!
Máme za sebou prvú nedeľu (10.5.), ktorú sme mohli opäť
po dvoch mesiacoch spoločne sláviť
pri Pánovom oltári aj v našej katedrále.
S akou veľkou radosťou som sa tešil, že sa stretneme
a opäť budete môcť mať účasť na sviatostiach.
Priznám sa, že som ostal smutný, že dnes pri sv. omšiach
ostal kostol poloprázdny.

V katedrále máme kapacitu takmer 80 miest na sedenie
(podľa všetkých hygienických nariadení).
Dnes nás na sv. omšiach nebolo ani 30.
V týždni nás na sv. omšiach bolo okolo 5-15.
 
NEBOJTE SA PRÍSŤ NA SV. OMŠU.
Pán na každého čaká a ponúka sa každému...... neodpovieme?OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Od stredy 6. mája 2020 je obnovené
verejné slávenie bohoslužieb.
Účasť na bohoslužbách je možná pre všetkých (bez obmedzenia veku)
avšak aj naďalej dobrovoľná. To znamená, že aj naďalej platí dišpenz
od účasti na nedeľnej sv. omši.
Aj naďalej sú zabezpečené prenosy sv. omší prostredníctvom médií. 
Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom
pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto
veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

Podmienky, ktoré treba v katedrálnom chráme dodržiavať:

- v každej druhej lavici je označené miesto na sedenie.
Taktiež na chóre po obidvoch stranách. Treba dodržiavať dojmetrové
odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti)

- dvojmetrové vzájomné odstupy platia aj pre stojacich ľudí
 (miesta na státie sú označené na podlahe kostola)

- vstup do katedrály je povolený výlučne s rúškom

- pri vstupe do katedrály treba použiť dezinfekciu rúk
(vlastnú alebo je k dispozhícii na stolíku pri vstupe)

- nepožívajú sa sväteničky pri vstupe do kostola

- obrad pokoja sa nepreukazuje podaním rúk, ale očným kontaktom

- sväté prijímanie sa podáva výhradne na ruku 
(veriaci pristupujú tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude.
Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho,
a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom.
Potom odíde na svoje miesto)


Program bohoslužieb od 6. mája 2020
v centre mesta Banská Bystrica je zmenený.
V  katedrálnom chráme budú bohoslužby takto:

Pondelok - Piatok
7.00
8.30 (zvlášť pozývame seniorov)
18.00

Sobota
7.00
18.00

Nedeľa
9.00
18.00

Celkový program bohoslužieb v centre B. Bystrice od nedele 10. mája 2020
Nedeľný program:
7.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
8.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
9.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
9.45 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža
11.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
15.30 - kostol Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii na Urpíne
16.30 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
18.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
19.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)

Pracovné dni:
6.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
7.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
8.30 - katedrála sv. Františka Xaverského
12.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
15.30 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
16.30 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
18.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
18.30 - kostol povýšenia sv. Kríža na Kalvárii na Urpíne

Tabuľku si môžeš stiahnuť: http://www.katedralabb.sk/admin/foto/1588765147.pdf


TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
"Drahí priatelia, želám si, aby Cirkev – zvlášť na tento svetový deň, ale aj počas bežnej pastoračnej činnosti v našich spoločenstvách – kráčala touto cestou služby povolaniam a získavala pre to srdcia všetkých veriacich. Tak bude každý môcť s vďačnosťou objaviť povolanie, ktoré mu Boh adresuje;  nájsť odvahu povedať mu svoje „áno“; zvíťaziť nad únavou vo viere v Krista a napokon darovať svoj život ako chválospev na Boha, pre svojich blížnych a pre celý svet. Nech nás Panna Mária sprevádza a oroduje za nás." (Pápež František, Z posolstva na 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.)

SPOLOČNE SA MODLIME
 ZA NOVÉ KŇAZSKÉ A DUCHOVNÉ POVOLANIA
 -každý deň po sv. omši o 8.30 (Rádio Lumen) 
 -vo štvrtok pri eucharistickej adorácii tiež
  po sv. omši o 8.30 (Rádio Lumen) texty sa nachádzajú v kategórii NA STIAHNUTIE

  Ježišu, Dobrý Pastier, daruj našej diecéze
  nové povolania ku kňazstvu a k zasvätenému životu.


SPRÍSTUPNENIE KATEDRÁLY
Až do odvolania sa bohoslužby neslávia verejne (teda sú bez účasti veriacich). 
Katedrála je sprístupnená za dodržania hygienických predpisov takto:
Pondelok-Piatok 7.00 - 17.00   
 (sv. prijímanie sa podáva cca o 7.05; 9.20; 12.00; od 15.15 do 16.45)
 (stála spovedná služba bratov karmelitánov 9.00 - 13.00)

Sobota 7.00 - 8.00 a 15.00 - 17.00
Nedeľa 10.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00V tomto čase je možné pristúpiť aj k sv. prijímaniu.


PROSBA O FINANČNÚ POMOC
Drahí bratia a sestry, milovaní farníci.
Aktuálna situácia, ktorú spôsobila pandémia vírusu,
sa odzrkadľuje taktiež na ekonomickej stránke aj našej farnosti.

Preto sa s veľkou dôverou obraciam na vás
s prosbou o pomoc prostredníctvom akéhokoľvek milodaru,
ktorý môžete poukázať na náš farský účet v Slovenskej sporiteľni:

SK48 0900 0000 0004 3364 8697


Úprimná vďaka za každý váš milodar!
Denne zvolávam na vás všetkých, moji milovaní,
Božie požehnanie a ochranu Panny Márie a s láskou vás žehnám.
....váš duchovný otec Peter Staroštík

Ďakujeme všetkým darcom za akýkoľvek milodar.
Za všetkých dobrodincov odslúžim sv. omšu
v Nedeľu Božieho milosrdenstva o 8.30 h. v Rádiu Lumen.

Prijaté milodary:

21.5. ... O. H. ... 20,-
19.5. ... L. V. ... 10,-
11.5. ... M. K. ...250,-
11.5. ... M. P. ... 10,-
7.5. ... B. K. ... 2,-
6.5. ... Ľ. K. .... 15,-
28.4. ... Bohuznámy darca ... 200,-
28.4. ... B. N. ... 100,-
27.4. ... M. M. ... 15,-
21.4. ... Ľ. K. ... 50,-
21.4. ... A. S. ... 30,-
20.4. ... J. G. ... 10,-
16.4. ... P. B. ...50,-
Bohuznámi do zvončeka v kostole: 650,-
15.4. ...Z. O. ...250,-
15.4. ...P. J. ...100,-
15.4. ...E. V. ...100,-
15.4. ... K. K. ...50,-
14.4. ... M. K. ...10,-
14.4. ... Ľ. B. ...50,-
13.4. ... A. K. ...10,-
10.4. ... J. M. ...20,-
9.4. ... G. K. ...15,-
8.4. ... M. M. ...100,-
6.4. ... M. S. ...50,-
6.4. ... J. H. ...25,-
3.4. ... M. K. ...10,-
2.4. ... L. V. ...10,-
30.3. ... L. M. ...50,-
30.3. ... A. H. ...40,-
27.3. ... J. J. ...250,-
25.3. ... A.C. ....25,-


V E Ľ K Á N O C
Moji milovaní,
s láskou vás všetkých pozdravujem
a zároveň vás ubezpečujem, že v uplynulých dňoch
pri slávení obradov Trojdnia i v súkromných modlitbách
som prosil nášho Pána nielen za vás, ale aj na vaše úmysly.
Prajem vám všetkým, aby slávenie veľkonočných sviatkov
sa nám stalom zdrojom novej nádeje a radosti v Pánovi.
Naďalej ostávame zjednotení v modlitbe
a s láskou vám všetkým denne posielam požehnanie.

Váš o. Peter Staroštík

P. S. Veľmi budem rád, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti
s prežívaním Veľkej noci vo vašich domácnostiach. Môžete poslať aj
fotky, prípadne napísať pár slov o tom, ako ste slávili Veľkú noc doma.
Zverejním to na našej stránke vo fotogalérii.

Príspevky posielajte na adresu: bb.katedrala@fara.sk


SPRÍSTUPNENIE KATEDRÁLY POČAS VNPočas veľkonočných sviatkov otec biskup
Mons. Marián Chovanec bude sláviť bohoslužby

bez účasti verejnosti (za zatvorenými dverami).

Obrady budú prenášané prostredníctvom Rádia Lumen.
Zelený štvrtok 18.00
Veľký piatok 15.00
Biela sobota 19.30
Veľkonočná nedeľa 8.30
Mimo tohto slávenia katedrála bude prístupná na súkromnú modlitbu a adoráciu.

Počas veľkonočného trojdnia sa na základe starobylej
liturgickej tradície rozdávať sv. prijímanie nebude.
Čas sprístupnenia chrámu nájdete v priloženej tabuľke. (klikni na obrátok vedľa nadpisu)Hlavný hygienik o kritériách pre kostoly
Po kliknutí na obrázok si prečítaj

základné zásady, ktoré sa uplatňujú

pri prevádzke kostola
mimo verejných bohoslužieb.


Prvé sv. prijímanie
Príprava na prvé sv. prijímanie je dočasne pozastavená.
Termín prvého prijímania sa zatiaľ posúva

na mesiac SEPTEMBER.

Bližšie informácie o ďalšej príprave dám včas vedieť 
(keď to bude aktuálne).

S láskou žehnám všetky deti a ich rodiny.


ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB
Z dôvodu rozšírenia epidéme koronavírusu sa naďalej
nebudú konať verejné slávenia bohoslužieb.
Z tohto dôvodu sú všetky bohoslužby 
v katedrálnom chráme zrušené.

V tomto období sú veriaci dišpenzovaní
od účasti na nedeľnej bohoslužbe.

Katedrálny chrám je otvorený denne o 7.00 do 17.00
Počas dňa je vystavená Najsvätejšia oltárna Sviatosť
na osobnú adoráciu a odprosenie.

Stála spovedná služba je k dispozícii na požiadanie od 9.00 do 13.00

Individuálne sv. prijímanie mimo slávenia sv. omše

vám udelíme na požiadanie.

Každodenná sv. omša 8.30 h. z kaplnky sv. Michala Archanjela (bez účasti veriacich)
je vysielaná aj prostredníctvom Rádia Lumen.

V modlitbe sme neustále spojení a tvoríme jednu Božiu rodinu...
S láskou žehnám každého z vás
....o. Peter S.Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie,
že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.


Krížová cesta v pôste
Každú pôstnu nedeľu o 14.30 h.
sa bude konať pobožnosť krížovej cesty 
na Kalvárii na Urpíne.


POZVÁNKA
Bratia vincentíni pozývajú na benefičný koncert
17. februára o 16.30 h.

v Kostole sv. Alžbety v B. Bystrici


KGŠM pozýva
Staň sa gymnazistom na jeden deň


Prihláška do kňazského seminára
Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu,
môžu sa prihlásiť na štúdium teológie
a do kňazského seminára.
PODPORUJME MLADÝCH ĽUDÍ SVOJOU MODLITBOU,
ABY BOLI ODVÁŽNI PRI ROZHODOVANÍ SA
NASLEDOVAŤ PÁNOVU VÝZVU "POĎ A NASLEDUJ MA!"


Misionári Saletíni pozývajú
na V. letný pobyt pre rozvedených s deťmi.
9.-15. augusta 2020 v Ľubietovej
Prihlasovanie trvá do 30. apríla 2020


POZVÁNKA
Stretnutie s Bibliou
Nedeľa Božieho Slova 26. januára
o 15.00 h. na Radnici v B. Bystrici
Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov
Utorok 24. XII. (Štedrý deň) 7.00 * 22.00 RL
Streda 25. XII. (Narodenie Pána) 8.00 * 9.00 SRo * 18.00
Štvrtok 26. XII. (Sv. Štefan) 8.00 * 9.30 * 18.00
Piatok 27. XII. 7.00 * 8.30 * 18.00
Sobota 28. XII. 7.00 * 18.00
Nedeľa 29. XII. (Sviatok Sv. Rodiny) 8.00 * 9.30 * 18.00
Utorok 31. XII. (Starý rok) 16.00
Streda 1. I. 2020 (Nový rok) 8.00 * 9.00 SRo * 18.00
Pondelok 6. I. (Zjavenie Pána) 8.00 * 9.30 * 18.00
RL – sv. omša v priamom prenose Rádia LumenSRo – sv. omša v priamom prenose Slovenského rozhlasu


Patrocínium
utorok je slávnosť titulu nášho chrámu (patrocínium).
Pontifikálnu sv. omšu o 18.00 h. spolu s kňazmi nášho mesta i z diecézy
bude sláviť diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
Srdečne vás pozývam na túto slávnosť.
Zároveň pripomínam, že pri tejto príležitosti je možnosť
v tento deň v katedrále získať úplné odpustky.


Relikvie sv. Vincenta
17. - 19. novembra privítame v našom meste vzácneho hosťa ... Relikvie sv. Vincenta de Paul.


Prihlasovanie na birmovku do 3. novembra
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie


Prihláška na prvé sv. prijímanie
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie
Sv. Šarbel v kostole sv. Alžbety


PONUKA - APARTMÁN - DONOVALY
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála
ponúka pobyt na Donovaloch,
v časti Mistríky –
apartmánový dom
FAMILY Apartments „A“,
v 1 apartmánovom byte.


Apartmán zahŕňa:
- spálňa s 2 posteľami,
- obývacia izba s rozťahovacím gaučom a s rozťahovacím kreslom,
- kompletne zariadená kuchynka (chladnička, mikrovlnka, sklokeramická varná
dvojplatňa, rýchlovarná kanvica),
- kúpeľňa so sprchou a WC,
- balkón.

Apartmán je vhodný pre 5 osôb; prípadne sa dajú ako prístelok použiť 2 epedá.
K dispozícii sú vankúše, paplóny, posteľná bielizeň a uteráky pre každého.
Internet – Wi-Fi zadarmo, TV/SAT.
Parkovanie pri apartmánovom dome pre 1 auto na apartmán.

V APARTMÁNE JE ZÁKAZ FAJČENIA A VODENIA PSOV!
Fajčiť je možné len vo vyznačených priestoroch exteriéru.

Ak máte záujem o tento pobyt, kontaktujte nás na tel.č. 0910 123 644 – farský úrad,
alebo na mob.č. 0908 935 433 – dekan.

V zimnej sezóne je poplatok za apartmán 45€/
noc .
Ak Váš pobyt bude trvať 5 a viac nocí, poplatok bude
40€!!!
V letnej sezóne je poplatok za apartmán 25€/noc.
V prípade 5 a viac nocí bude poplatok 20€!!!

Okrem poplatku za apartmán sa platí aj poplatok
obci 1,00 €/osobu/noc.


Kvôli efektívnosti pobyt poskytujeme
na minimálne 2 noci!Nakoľko si farnosť chce týmto pomáhať na energie kostola, akýkoľvek príspevok
naviac je vítaný.
Preto, že cena je nízka, nemáme zabezpečené upratovacie služby a každý si po sebe upratuje sám.
Všetky čistiace potreby sú tam.

 Vzdialenosti:
 • Hl. cesta: 200 m            Kostol: 1300 m
 • Obchod: 1200 m           Pošta: 1300 m • Obsadenosť si môžete overiť v kalendári:

  https://www.google.com/calendar/embed?src=bfb32cr7vtlk7iv6ec9tepvsso%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague


  NAOZAJ ROBÍME CHARITU?
  Ako farár tejto farnosti som sa viackrát snažil v príhovoroch,
  ako aj v osobných rozhovoroch poukázať na skutočnosť,
  že naša pomoc bezdomovcom v podobe dávania im peňazí
  nie je správna a pre nich užitočná. Že je možné a potrebné
  pomáhať inak. No stále to bolo ako boj s veterným mlynom.
  Isteže, mnohí prisvedčili, ale mnohí to nevedia pochopiť
  a zdá sa im „neľudské“ nepomôcť malou finančnou
  almužnou.
  Preto som sa veľmi potešil príspevku Zuzany, ktorá nezištne
  slúži našej farnosti a rád tento príspevok uvádzam na našej
  stránke s nádejou, že to pomôže aspoň niektorým pochopiť
  a zmeniť postoj a spôsob pomoci.


  VEĽKÁ NOC 2018


  KRÍŽOVÉ CESTY 2018


  ZOMREL DANIEL BÉDI, FARÁR V PODLAVICIACH
  Dňa 8. januára 2018 nás v neskorých
  večerných hodinách predišiel do večnosti
  vdp. Daniel Bédi,
  farár vo farnosti Banská
  Bystrica – Podlavice.
  Zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.
  Vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice sa
  s otcom Danielom rozlúčime v piatok 12. januára 2018
  o 16.00 hodine.
  Zádušnú sv. omšu za zosnulého bude sláviť otec biskup, Mons. Marián Chovanec,
  v sobotu 13. januára 2018 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Všetkých svätých
  vo Veľkom Záluží.
  Po svätej omši uložíme jeho ostatky na miestnom cintoríne.


  Prosíme Vás, aby ste mysleli na neho vo svojich modlitbách.

  Odpočinutie večné, daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti,
  nech odpočíva v pokoji.


  Mgr. Daniel Bédi,  SF
  Narodený:    13. 9. 1958 v Nitre  
  Ordinovaný: 19. 6. 1999 v Martine

  1999 – kaplán Uľanka
  1999 – 2001 riaditeľ Sekcie pre mládež
  RKC Biskupstvo Banská Bystrica
  a riaditeľ Centra voľného času Maják
  1999 – 2009 farský administrátor Uľanka
  2009 – 2018 farár Banská Bystrica – Podlavice  


  ZBIERKA ZIMNÝCH VECÍ


  "KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA" - ÚPLNÉ ODPUSTKY

  Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3.4.2017 vydala dekrét,
  podľa ktorého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné odpustky
  (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie,
  modlitba na úmysel Svätého Otca...) – pre seba alebo pre duše v očistci
  – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva:

  - v kostole/kaplnke pred Eucharistiou;
  - alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve
  (viacerí veriaci);
  - alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si
  vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

  Využime tento veľký dar!


  KTO SI PANE?
  Katechézy v roku Božieho milosrdenstva podľa Lukáša.


  300. VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLY
  Pozývame Vás na prípravu osláv 300. výročia
  posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského
  v Banskej Bystrici.
  Rok prípravy začal 24. septembra 2014 slávnostnou
  svätou omšou.
  Po celý rok nás čaká bohatý duchovný program,
  ktorý zabezpečia kňazi - odborníci na svoju tematiku.
  Od mája do septembra 2015 nás čaká kultúrno-spoločenská časť prípravy osláv,
  ktoré vyvrcholia 24. septembra 2015 slávnostnou svätou omšou o 18:00 hod.

  Viac sa dozviete z priloženého plagátu.


  VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLY


  PASTIERSKY LIST O BISKUPOVI BUZALKOVI
  Na 1. nedeľu v Pôstnom období
  diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec
  napísal pastiersky list
  o biskupovi Michalovi Buzalkovi.
  V celom znení ho nájdete v sekcii
  "Na stiahnutie".


  BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

  Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

  SviatostiKompletný prehľad sviatostí

  Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

  zobraziť viac